Monday thru Wednesday: 4pm – 10pm / Thursday thru Sunday & School Holidays: 10am – 10pm