Monday thru Wednesday: 2pm – 8pm / Thursday thru Sunday & School Holidays: 10am – 8pm