Monday thru Wednesday: 4pm – 10pm /

Thursday thru Sunday: 10am – 10pm